تفاهم‌نامه‌های عملیاتی شده

ردیف

نام سازمان طرف تفاهم

 
 

1

دفتر آموزش­های شهروندی شهرداری تهران

 

2

شرکت مدپا

 

3

شرکت پیشگام تجهیز بنیان

 

4

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

 

5

انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

 

6

بنیا مسکن انقلاب استان خراسان جنوبی