عضویت واحد پژوهشی در مراکز

عضویت واحد پژوهشی در مراکز، انجمنها، مجامع و تشکلهای علمی- تخصصی ملی و بینالمللی از بدو تأسیس*

ردیف

نام مرکز/ انجمن

نوع عضویت

(اصلی، مدعو، موقت، دائم و ...)

تاریخ عضویت

توضیحات

1

American Academy of Environmental Engineers and Scientists (AAEES)

اصلی

در دست اقدام

 

2

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

اصلی

در دست اقدام