سفرهای علمی

ردیف

نوع سفر علمی*

نام استفاده کننده

مدت سفر

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

بازدید از مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه کهریزک

شهرداری تهران

10/3/95

10/3/95

2

بازدید از تصفیه خانه جنوب تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

24/10/96

24/10/96