پایان نامه ها

منظور پایاننامههایی است که با همکاری این واحد پژوهشی به پایان رسیده است

ردیف

عنوان پایان نامه

1

ارزیابی و پتانسیل­یابی آلودگی در منابع زیرزمینی

2

ارزیابی تاثیر فعالیت های انسانی بر خشکسالی

3

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  به منظور مدیریت بحران و پهنه بندی خطر

4

برآورد میزان سیلاب رودخانه با استفاده از تکنیک­های سنجش از راه دور

5

استفاده از GIS و RS در مکانیابی مناطق مستعد آب­های زیرزمینی

6

اثر ترکیبی شرایط اقلیمی و فعالیت های انسانی بر خشکسالی

7

بررسی اثرات سازه­ای بر هیدرولیک جریان سیلاب با استفاده از مدل نرم­افزاری HEC-RAS

8

مکانیابی مناطق مناسب و مستعد جهت احداث سد زیرزمینی در منطقه جنوب غرب دشت استان تهران

9

پهنه­بندی منطقه­ای شدت و خطر خشکسالی با استفاده از GIS

10

مدیریت ریسک سیلاب شهری با رویکرد توسعه پایدار

11

بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از مدل سازی کامپیوتری ( مطالعه موردی شهرستان گرگان)

12

مدیریت بهینه اجرادر مخازن بتنی زیر سطحی

13

بررسی روشهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار منابع آب با رویکرد گردشگری (مطالعه موردی روستای آویجدان-کلاردشت)

14

ارزیابی مدلهای مفهومی وداده مبنا در شبیه سازی بارش-رواناب بر اساس داده های ماهواره ای

15

بررسی الگوی آبشستگی در اطراف پایه های پل ( رودخانه کن در محدوده بزرگراه فتح) با استفاده از نرم افزارHEC - RAS

16

محاسبه زمان تعادل و پیمایش در حوضه های هندسی( کتاب باز) با استفاده از مدل موج سینماتیک و HEC - RAS

17

بررسی روش های افزایش و بهبود تخلیه آب در سرریزهای جانبی با اشکال مختلف در کانالهای f

18

مدیریت بهینه اجرا در مخازن بتنی زیر سطحی