طرحهای درون سازمانی

ردیف

عنوان طرح

 
 

1

تعیین عدم قطعیت­های مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش­بینی مونوکسیدکربن در هوای شهر تهران

 

2

ارزیابی قابلیت روش تجزیه متعامد سره جهت تعیین ورودی به مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به سد علویان

 

3

تعیین سیاست­های بهره­برداری از چاه آب با درنظر گرفتن فرونشست مجاز خاک

 

4

ارائه مدل نرم افزاری توزیعی بارش، رواناب در بسته GIS جهت استخراج هیدروگراف سیلاب در حوزه آبریز اسلامشهر

 

5

توسعه صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران

 

6

بررسی پتانسیل کیفی آب رودخانه در جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعت

 

7

ارزیابی توان زیست محیطی جنوب غرب استان تهران

 

8

‌تعیین اندیس های معدنی استان تهران در محیط نرم افزاری  GIS

 

9

مطالعات میکروفونیستیک و بوم شناختی پهنه جزر و مدی جزیره کیش

 

10

مطالعه ماکروفسیل­های گیاهی سازند شمشک در ناحیه آبیک قزوین

 

11

مطالعه روزنداران و استراکد های بنتیک بستر رسوبات  ساحلی خلیج فارس (بندرلنگه تا بندر بوشهر)

 

12

مطالعه بوم شناختی سواحل خلیج فارس بر اساس پراکنش روزن داران و استراکد ها، (تا عمق50 سانتیمتری) سواحل استان بوشهر

 

13

مطالعات چینه نگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در البرز مرکزی، جنوب پلور