اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

موسسه

1

دکتر آزاده اربابی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2

دکتر محمدهاشم امامی

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3

دکتر طوبی امیرعضدی

جغرافیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4

دکتر شیوا انصاری

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5

دکتر سحر دهیوری

کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

6

دکتر محمود ذاکری

آب- هیدرولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

7

دکتر فریمان رنجبران

عمران سازه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

8

دکتر معصومه سهرابی

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

9

دکتر ناصر عبادتی

زمین شناسی ساختمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

10

دکتر محمد فودازی

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

11

دکتر محمدرضا کاویانپور

هیدرودینامیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

12

دکتر فرح ناز کریم زاده

زمین شناسی ساختمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

13

دکتر سعید گلیان

منابع آب و هیدرولوژی

دانشگاه شاهرود

14

دکتر صابر معظمی

منابع آب و هیدرولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

15

دکتر روح اله نوری

محیط زیست

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران