مقالات

1. A reduced-order based CE-QUAL-W2 model for simulation of nitrate concentration in dam reservoirs, Journal of Hydrology, 2015.  Department of Civil Engineering, Environmental Sciences Research Center, Islamshahr Branch, Islamic Azad University.

 

2.  Reliable prediction of carbon monoxide using developed support vector machine, Atmospheric Pollution Research, 2015. 

Department of Civil Engineering, Environmental Sciences Research Center, Islamshahr Branch, Islamic Azad University.

 

3.    ارزیابی الگوریتم های بارش ماهواره ای در شبیه سازی جریان روزانه رودخانه ساروق چای با استفاده از مدل IHACRES، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب، 1394. گروه مهندسی عمران، مرکز تحقیقات علوم زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.