گروه علوم پایه

این گروه شامل زیرشاخه های زیر می باشد:
 • گروه زیست شناسی



 • گروه شیمی

   
 1. تولید، سنتز و شناسایی نانو ذرات
 2. انجام محاسبات شیمیایی لازم توسط نرم افزارهای تخصصی رشته شیمی
 3. تولید و طراحی عایق های رطوبتی و آسفالت های پلیمری
 4. تولید و بهینه سازی سیستم های تولید قیر
 5. طیف نگاری و شناسایی با استفاده از دستگاههای GC، جذب اتمی، نشر اتمی، FT-IR, Hplc, uv-visible
 6. فیتوشیمی
 7. تصفیه آب و پساب های صنعتی
 8. طراحی و سایز کردن واحدهای شیمیایی(نفت، گاز و پتروشیمی) و خطوط آن با استفاده از نرم افزارهای Hisis,pipe fase, pipe net
 9. تهیه و تنظیم و صورت وضعیت بر پروژه های نظارتی
 10. مدل سازی کامپیوتری برای مخلوط ها و مخروط های الکترونیک و انجام آزمایش های مربوطه
 11. استفاده از مولکول های هتروسیکل مثل کلیکس آرن ها بعنوان جاذب یون های سنگین از آب
 12. استفاده از کلیکس آن ها به عنوان فیلتر در جذب آلاینده های هواانتقال دارد