گروه کشاورزی

 

گروه کشاورزی


 
  • آموزش روش های نوین به زراعی
  • آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی بر روی نمونه های خاک و آب و گیاه به همراه توصیه های مربوطه
  • اندازه گیری قوه نامیه بذور
  • اندازه گیری فتوسنتز و پارامترهای وابسته به آن
  • بررسی مقاومت گیاهان به تنش های محیطی
  • اندازه گیری سطح برگ و تعیین شاخص های سطح برگ به عنوان یکی از پارامترهای عملکرد
  • تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی
  • کشت بافت و تکثیر غیرجنسی در ریز ازدیادی
  • اسانس گیری از بخش های مختلف گیاهان دارویی