گروه انرژی

این گروه شامل زیر شاخه های زیر می باشد:
  • گروه آب
  • گروه برق
  • گروه نفت