کارگاه ها و دوره های تخصصی

ردیف

عنوان دوره

سطح دوره

رشته تحصیلی

تعداد ساعات

1

Abaquse

مقدماتی- پیشرفته

مکانیک

20-20

2

Solidworks

مقدماتی- پیشرفته

مکانیک

20-20

3

Ansys

مقدماتی- پیشرفته

مکانیک

20-20

4

Carrier

کامل

مکانیک

40

5

Powermill

کامل

مکانیک

40

6

Catia

کامل

مکانیک

40

7

MasterCam

کامل

مکانیک

40

8

Flow3D

مقدماتی- پیشرفته

عمران آب

20-20

9

HEC-HMS

کامل

عمران آب

30

10

SWMM

کامل

عمران آب

30

11

Plaxis

مقدماتی- پیشرفته

ژئوتکنیک

20-20

12

Flac

مقدماتی- پیشرفته

ژئوتکنیک

10-20

13

SAP2000

مقدماتی- پیشرفته

عمران

10-20

14

ETABS

مقدماتی- پیشرفته

عمران

10-20

15

SAFE

مقدماتی- پیشرفته

عمران

10-10