کتاب

عنوان کتاب

نوع اثر

نام صاحب اثر

تاریخ چاپ

تصنیف

تألیف

ترجمه

گردآوری

تصحیح انتقادی

گزارشهای طرح که بصورت کتاب چاپ و منتشرشده است

ارزیابی ایمنی و آسیب پذیری سازه­های هیدرولیکی

   

ترجمه

     

حمید گهرنژاد

در حال چاپ