اهداف مرکز

·  تحقیق در زمینه‌های مختلف مرتبط با علوم زیست­ محیطی و کمک به ارتقاء این علوم در دانشگاه
·  گسترش فناوری های نوین در زمینه مسایل زیست محیطی
·  ایجاد بستر مناسب  جهت تحقیقات کاربردی و عملیاتی نمودن تحقیقات و طرح های پژوهشی تئوریک
·  شناسایی نیازهای جامعه در بخـش زیست محـیطی و توانمنـدی هـای صنایع برای تعیین زمینه ­های پژوهشی تجارت محور
·  انجام پژوهشهای علمی و تحقیقاتی در تمامی زمینه های مرتبط با محیط زیست بر اساس نیازهای اساسی کشور
·  ارتباط مناسب با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های مرتبط جهت کمک به شناخت و حل مسائل زیست محیطی
·  ارتباط نزدیک با صنایع مختلف کشور جهت شناخت نیازهای علمی و تحقیقاتی در زمینه مسائل زیست محیطی وکمک به حل این مشکلات
·  ایجاد ارتباط با دیگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی زیست محیطی دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهشی در دانشگاه
·  برنامه‌ریزی در جهت ثبت مالکیت معنوی، اختراعات و نوآوری‌ها و تلاش در جهت تجاری سازی دستاوردها و یافته‌های علمی