شورای تخصصی

شورای تخصصی مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

گروه

مرتبه علمی

ایمیل

لینک رزومه

عکس

1

دکتر معصومه سهرابی

چینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی دریایی

زمین شناسی

استادیار

sohrabi@iiau.ac.ir

 

http://iiau.ac.ir/Images/Content/sohrabi.jpg

2

دکتر سحر دهیوری

دکتری کشاورزی

کشاورزی

استادیار

     

3

دکتر محمود ذاکری

مهندسی عمران آب

عمران

استادیار

zakeri@iiau.ac.ir

 

http://iiau.ac.ir/Images/Content/zakeri.jpg

4

دکتر ناصر عبادتی

دکتری زمین شناسی

زمین شناسی

دانشیار

     

5

دکتر فرحناز کریم زاده

     

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

   

6

افسانه اصغری

مشاوره و راهنمایی

روانشناسی

-