شورای تخصصی

شورای تخصصی مرکز

شورای تخصصی
ردیف
نام و نام خانوادگی تخصص گروه مرتبه علمی ایمیل لینک رزومه عکس
1 دکتر معصومه سهرابی چینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی دریایی
 
زمین شناسی استادیار  sohrabi@iiau.ac.ir    
2 دکتر صابر معظمی مهندسی عمران آب عمران استادیار  saber.moazemi@iiau.ac.ir    
3 دکتر محمود ذاکری مهندسی عمران آب عمران استادیار  zakeri@iiau.ac.ir    
4 دکتر محمد شفیق مهندسی پزشکی صنعت استادیار  shafigh@iiau.ac.ir    
5 دکتر ناصر حسینقلی ارباب مهندسی مکانیک صنعت استادیار  arbab@iiau.ac.ir    
6 دکتر محمدحسین شفیع آبادی مهندسی کامپیوتر سخت افزار انفورماتیک و IT استادیار
   shafiabadi@iiau.ac.ir
   
7 رضا مستخدمی  ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی  -  mostakhdemi@iiau.ac.ir