ریاست مرکز تحقیقات
دکترصابر معظمی  

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران

ایمیل :    Saber.moazami@iiau.ac.ir